AFA Informació

Què és l’AFA?

L’Afa és una associació de mares i pares d’alumnes (AFA), sense ànim de lucre, que creuen en la necessitat de vincular la família amb l’escola, de manera que el projecte educatiu sigui el màxim de profitós pels nostres fills i filles.

Els objectius són, entre d’altres:

 • Participar en el Projecte Educatiu de l’escola a través del consell Escolar.
 • Relació amb l’equip directiu.
 • Lluitar pels drets i deures dels nostres fills.
 • Gestionar els recursos de l’associació, aportacions dels socis, subvencions de l’Ajuntament i de la Generalitat, etc…
 • Organitzar les activitats extraescolars, les festes, l’acollida matinal i el casal d’estiu.
 • Col·laborar i donar suport a les activitats que es realitzen a l’escola i col·laborar econòmicament amb l’escola per tal d’avançar en la millora dels recursos pedagògics o activitats (biblioteca, informàtica, etc..)
 • Organitzar la venda de xandalls i de llibres de text.
 • Donar suport a l’escola en el reciclatge de llibres des de 3er fins a 6è.

Consell escolar

El consell escolar és un òrgan de govern col·legiat on es troba representada tota la comunitat educativa del centre. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre.

El consell escolar dels centres docents públics està format per:

 • El director/a (que n’és el president/a)
 • El/la cap d’estudis
 • El/la secretari/ària ( amb veu i sense vot)
 • Un/una representant de l’ajuntament
 • Un/una representant del PAS (personal d’administració i serveis)
 • Un/una representant de l’AFA
 • Un nombre determinat de mestres o professors elegits pel claustre
 • Un nombre determinat de pares o mares d’alumnes i de l’alumnat elegits per les famílies.

El respresentant de l’Afa es designa des de la Junta i s’aprova a l’Assamblea General de Socis Anual.

Els representants de pares i mares s’elegeixen entre tots els pares i mares de l’escola. Els càrrecs són de 4 anys.

Coneix més de consell escolar

Com ho fem?

La Junta, que és el principal òrgan de govern de l’AFA, administra i representa l’associació i esta formada pels següents càrrecs:

 • Junta Directiva: President, vicepresident, tresorer, secretari i censors de comptes.
 • Vocals: La resta de membres que formen la Junta de l’AFA són vocals, que són els que gestionen les comissions de treball, indispensables pel bon funcionament de l’associació, perquè permeten organitzar millor la feina del dia a dia. Actualment, les comissions de l’AFA són les següents: Acollida i Casald’estiu, Extraescolars, Festes, Delegats de curs, Comunicació i pàgina web, Coordinadora d’AFAS, Geganters i Tabalers i Colònies i temps familiar.

Com es pot col·laborar amb l’AFA?

Si formes part de la nostra associació, treballaràs pel benestar dels nostres fills/es, PARTICIPANT DE FORMA ACTIVA en les nostres activitats.

L’AFA per tal de dur a terme totes aquestes activitats, s’organitza en COMISSIONS de treball i d’aquesta manera vetlla pel bon funcionament de totes les activitats organitzades en el centre.

Tot i que la contribució econòmica a l’AFA és bàsica per al bon funcionament, també és igual de valuosa i necessària la participació activa de vosaltres, pares i mares.

Volem convidar a tots els pares i mares que tinguin ganes i il·lusió en tenir una AFA i una escola més dinàmica, a col·laborar amb tots els membres que ja formen part de l’AFA.

Si vols col·laborar amb nosaltres com a voluntari en activitats, tallers, etc. pots deixar-nos les teves dades.

 1. Descarrega el formulari d’inscripció: Full d’inscripció
 2. Omple els camps del formulari en el mateix pdf o en la impressió en paper.
 3. Envia el formulari amb les dades a l’email tresoreriaampaignasiiglesias@gmail.com. Si ho has fet en paper, serà suficiemt una foto nítida de tot el formulari.

Gràcies

Qui som?

Junta

 • Presidenta: Núria Boté
 • Tresorera: Sofía Karapatsiou
 • Secretària: Elena García

Casal i Acollida

 • Laura Abad (1r)
 • María José Mata (1r i P3)

Còlonies

 • Yolanda Insa (3r i 6è)
 • Sílvia Rostand (P5 i 6è)

Cuidem el pati

 • Núria Bové (P4 i 2n)
 • Elena García (P4 i 2n)

Extraescolars

 • Sílvia Rostand (1r)
 • Carmen Collada (2n)
 • Cristina Rueda (P5)
 • Nuria Batalla (P4)
 • Elena Garcia (P4 i 2n)

Festes

 • Montse Borrell (1r i 6è)
 • Pepa Jiménez (1r i P3)
 • Laura Piñeiro (1r i P3)
 • Verònica Palau (1r i P3)

Inclusiva

 • Juan Carlos Alcario (2n i 6è)
 • Nuria Martínez (2n)
 • Gemma Costas (1r)

Menjador

 • Jaume Solé (P3)

Tabalers i Geganters

 • Sergio Utrera (2n)
 • Núria Clavero (2n)
 • Lorena Justicia (1r i P4)

Web

 • Jordi Turull (P4)

Contacte comissions

Comissióe-mail
AFAafa.iiglesias@gmail.com
Casal i Acollidacasal.ignasiiglesias@gmail.com
Colòniescolonies.ignasiiglesias@gmail.com
Cuidem el patipati.ignasiiglesias@gmail.com
Extraescolarsextraescolars.ignasiiglesias@gmail.com
Festesfestes.ignasiiglesias@gmail.com
Inclusivainclusio.ignasiiglesias@gmail.com
Llibresllibres.iiglesias@gmail.com
MenjadormenjadorAFA.iiglesias@gmail.com
Tabalers i Geganterscolla.ignasiiglesias@gmail.com
Webweb.ignasiiglesias@gmail.com

Informació del xandall

L’empresa GLOBAL SERVICE SUPPLIER SL que comercialitza els diferents productes tèxtils de l’escola, informa que durant el curs, la venda presencial a l’escola es farà el primer dimecres de cada mes, i en cas de ser festiu passaria a ser el següent dimecres.L’entrega dels productes que no es tinguin en estoc es farà en un màxim de 30 dies. S’informarà directament al client via e-mail quan la comanda estigui disponible.