Inclusiva

Objectius de la comissió:

La nostra tasca és la d’informar i sensibilitzar sobre les Necesitats Educatives Especials així com la de vetllar per l’inclusió de tot l’alumnat a l’escola.

Una escola que dissenya una educació a la mida dels seus alumnes, segons les seves necessitats i possibilitats, que elimina les barreres i afavoreix la igualtat d’oportunitats i que prepara per a la vida en una futura societat plural, respectuosa, solidaria, tolerant i sensibilitzada ver la diversitat.

Aquesta Comissió neix d’un grup de pares i mares amb fills que tenen NEE (Necesitats Educatives Especials) amb el propòsit de ser un punt de referencia e informació per a totes les families que estiguin interessades en temes d’inclusió.

Creiem que és fonamental la coordinació de les famílies així com la interacció amb l’escola en els casos en que la inclusió és necessària.

Estem en contacte constant amb les altres escoles del districte de Sant Andreu per tal de coordinar-nos i poder emprendre accions conjuntes.

A qui ens dirigim:

Ens dirigim principalment a les famílies (pares i fills) però també a l’escola, treballant des d’ un principi per aconseguir que tots ens sentim units en la millora de l’escola.

Activitats que proposem:

Ens dirigim principalment a les famílies (pares i fills) però també a l’escola. Treballem per aconseguir el màxim de recursos posibles que al cap i a la fi beneficiaran a tot el grup. 

Ajudar a les famílies que necessitin informació sobre el tema de la inclusió (funcionament, recursos disponibles, beques en cas de que pertoquin…..) així com ajudar a la interacció amb l’escola en aquests casos.

Donar a entendre que les necessitats educatives especials (NEE) afecten a nens amb discapacitat, sobrecapacitat, problemes estructurals i a TOTS en general, ja que si els nens amb NEE no tenen cobertes les seves necessitats tot el grup es ressenteix, perjudicant-se la bona convivència a l’aula i el foment dels valors d’integració, acceptació i solidaritat que la diversitat d’alumnes permet.

Volem servir com a punt d’unió entre les diferents comissions de les escoles del districte i poder assessorar millor als nostres alumnes.

I per suposat, volem tractar d’aconseguir més recursos i tractar de paliar les necesitats propies de l’escola, dirigint-nos als organismes pertinents. 

La base de la Comissió per a l’escola inclusiva és la d’una escola per a tots.

COMISSIÓ COEDUCACIÓ I IGUALTAT

La coeducació és l’acció educadora que potencia la igualtat real d’oportunitats i valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Cal incorporar la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema educatiu, en la programació educativa i el currículum, a l’efecte d’afavorir el desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, garantint una orientació personal, acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics, evitant tota discriminació associada al sexe o gènere.

La coeducació és l’eina que permet prevenir i abordar les violències masclistes.

https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/

La nostra comissió Coeduca es troba dins la comissió d’Inclusiva de l’escola perquè creiem en la igualtat d’oportunitats sense tenir en compte els estereotips de gènere.

La comissió pretén un treball amb l’escola i les famílies per oferir-los recursos i conscienciar de la importància de coeducar a l’entorn educatiu i social.

OBJECTIUS:

  1. Conscienciar i sensibilitzar sobre la rellevància de la coeducació.
  2. Fer difusió d’informació, activitats i recursos per a l’escola i les famílies.
  3. Fomentar espais de reflexió a la comunitat educativa mitjançant activitats.
  4. Visibilitzar i conscienciar les dates d’interès sobre els drets de les dones, i fomentar l’equitat de gènere entre totes les persones, abordar les violències masclistes.

PROJECTES:

  • Maleta coeducativa.
  • Recursos i informacions per l’escola i les famílies.
  • Coparticipació del projecte de pictogrames de la comissió d’inclusiva sense estereotips sexistes.